ZABAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM


Instrukcja logowania: 1. Proszę wpisać w przeglądarce: www.poliglotek.edu.pl
 2. Po prawej stronie proszę wpisać Login oraz Hasło: Login: siostrynsjwarszawa

Podsumowanie zajęć językowych PoliglotekKOLORY

blue [blu] – niebieski

green [gri:n] – zielony;

red [red] – czerwony

yellow [jeləʊ] – żółty

violet [’vaɪələt] – fioletowy

CIAŁO – head [hɛd] – głowa

finger [’fɪŋgə(r)] – palec u ręki

fingers [’fɪŋgərz] – palce u rąk

hand [hænd] – ręka

hands [hændz] – ręce

arm [ɑ:m] – ramię

arms [ɑ:mz] – ramiona

leg [lɛg] – noga

legs [lɛgz] – nogi

foot [fut] – stopa

feet [fi:t] – stopy

toe [təu] – palec u stopy

toes [təuz] – palce u stóp

Wierszyk:

Put on your coat*

Put on your coat

And wiggle,wiggle (x3)

All the way to school!

Put on your boots

And stamp,stamp (x3 )

All the way to school!

Put on your hat

And wave goodbye (x3 )

All the way to school!

Tłumaczenie: Załóż swój płaszcz

I ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się

Całą drogę do szkoły!

Załóż swoje buty,

I tup, tup, tup

Całą drogę do szkoły!

Załóż swoją czapkę,

I pomachaj papa

Całą drogę do szkoły!

——————————————————–

I say hello! [aɪ seɪ həˈləʊ] – Mówię dzień dobry

I say bye bye [aɪ seɪ baɪ baɪ] – Mówię do widzenia

Where is Zosia? [weə(r) is Zosia] – Gdzie jest Zosia?

It’s here [its hɪə(r)] – Jest tutaj

It’s there [its ðeə(r)] – Jest tam

Show me! [ʃəʊ mi] – Pokaż mi

I have… (a nose) [aɪ hæv nəʊz] – Ja mam… (nos)

I am a girl [aɪ em e ɡɜːl] – jestem dziewczynką

I am a boy [ aɪ em e bɔɪ] – jestem chłopcem

You are a girl [ju ə(r) e ɡɜːl] – jesteś dziewczynką

You are a boy [ju ə(r) e bɔɪ] – jesteś chłopcem

Look! [luk] – patrz!

Everyone listen to me! [’ɛvrɪwʌn 'lɪsɪn tu mi:] – posłuchajcie mnie wszyscy!

Be quiet, please! [bi: 'kwaɪət pli:z] – proszę o cisze!

Close your eyes! [’kləʊs jɔr ɑɪz] – zamknijcie oczy!

Open your eyes! [’əupən jɔr ɑɪz] – otwórzcie oczy!

UBRANIA : t-shirt [tiʃɜːt] – koszulka

trousers [traʊzəz] – spodnie

skirt [skɜːt] – spódniczka

dress [dres] – sukienka

shoes [ʃuːz] – buty

pumpkin [pʌmpkɪn] – dynia

sweets [swiːts] – cukierki

KIERUNKI up [ʌp] – do góry

down [daʊn] – na dół

to the right [tu ðə raɪt] – na prawo

to the left [tu ðə left] – na lewo

PIOSENKI Z ANGIELSKIEGO: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2023

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!

Walking walking. Hop hop hop. Hop hop hop.

Running running running. Running running running.

Now let’s stop. Now let’s stop.

Walking walking. Walking walking.

Hop hop hop. Hop hop hop.

Running running running. Running running running.

Now let’s stop. Now let’s stop.

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe.

Jump jump jump. Jump jump jump.

Swimming swimming swimming.

Now let’s sleep. Now let’s sleep.

Wake up!

It’s time to go!

Are you ready to go fast?

Okay!

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, „Hello”?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, „Hello”?

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.